Ενίσχυση Επιχειρήσεων

Η επιχείρηση με την επωνυμία ALUKAS - ΓΕΩΡΓΙΟΥ που εδρεύει στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, εντάχθηκε στη Δράση «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Δυτική Μακεδονία». Η Δράση στοχεύει στην παροχή ενίσχυσης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τη μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης για τη διασφάλιση επαρκής ρευστότητας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19. Ο συνολικός προϋπολογισμός (100% Δημόσια Δαπάνη) της επένδυσης είναι 36,250,71 €, και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» 2014-2020.

Low-E (4) /12/ Float (4) /14/ Float (4) /14/ Float (4) - Argon 56.0 Spacer: TPS spacer ΠΑΡΑΘΥΡΟ 75Χ148 =Thermal isolation /Uw/: 0.80 W/m2K ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΑ 104Χ219 = Thermal isolation /Uw/: 0.72 W/m2K

Low-E (4) /12/ Float (4) /14/ Float (4) /14/ Float (4) - Argon	56.0 Spacer:   	TPS spacer  ΠΑΡΑΘΥΡΟ 75Χ148 =Thermal isolation /Uw/:	0.80 W/m2K  ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΑ  104Χ219 = Thermal isolation /Uw/:	0.72 W/m2K
TROCAL pvc 88 + κλιπ αλουμινιου 4 τζαμια 4/14/4/14/4/14/4 με argon UgW.0,44

TROCAL pvc 88 + κλιπ αλουμινιου 4 τζαμια 4/14/4/14/4/14/4 με argon UgW.0,44

Share this page